Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki współpracy pomiędzy:
1. Wydawcą
oraz
2. serwisem AdvertWay.pl należącym do spółki SCOUT Sp. z o.o., ul. Zawiła 57, 30-390 Kraków, NIP: 6762391798.

AdvertWay udostępnia reklamy, które są prezentowane na Witrynach internetowych należących do Wydawcy. Regulamin obejmuje warunki emisji reklam oraz zasady rozliczeń pomiędzy AdvertWay a Wydawcą.

§1. Definicje

Regulamin – niniejszy dokument

Wydawca – każda osoba fizyczna lub prawna, która w ramach współpracy z AdvertWay dzierżawi powierzchnie na swoich Witrynach internetowych.

Witryna Wydawcy – Witryna stanowiąca własność Wydawcy lub Witryna, do której Wydawca ma prawa w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy. Miejsce docelowe publikacji captchy AdvertWay.

Panel Wydawcy - po zarejestrowaniu się na stronie AdvertWay.pl, Wydawca otrzymuje swoje konto w AdvertWay.pl do czynności związanych z obsługą współpracy. Każdy posiadacz konta ma swój login i hasło.

System AdvertWay – platforma obsługująca Wydawców poprzez umieszczony na stronie Panel Wydawcy.

Reklama – kreacja reklamowa umieszczana w formie zabezpieczenia antyspamowego – captchy.

§2. Wydawca

 1. Wydawca może umieszczać formy reklamowe wyłącznie na Witrynach internetowych:
  1. na domenach do których posiada uprawnienia lub jest ich właścicielem,
  2. na innych serwisach internetowych, których regulamin pozwala na dysponowanie powierzchnią przez inne podmioty, nie łamiąc zasad tych regulaminów.
 2. Witryna, na której Wydawca zamieszcza formę reklamową musi być stroną kompletną, pod względem funkcjonalności i estetyki, powinna zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnych.
 3. AdvertWay oświadcza i gwarantuje Wydawcy, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznym umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem.
 4. Wydawca oświadcza i gwarantuje, że dysponuje niezbędnymi zasobami umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem oraz że przysługują mu wszelkie prawa do zgłaszanych do Systemu AdvertWay Witryn internetowych.
 5. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane określające zarówno jego samego jak i zgłaszane przez niego do Systemu AadvertWay Witryny, są zgodne z prawdą.
 6. Wydawca oświadcza, że wykorzystanie przez System AdvertWay wskazanych przez niego Witryn nie narusza praw osób trzecich.
 7. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie zakłócał działania Systemu AdvertWay oraz nie będzie wpływał na obniżenie skuteczności kampanii reklamowej serwowanej na swoich Witrynach. W przypadku łamania tych zasad AdvertWay będzie miał prawo żądać odszkodowania za poniesione straty.

§ 3. Usługa

 1. Wydawca wydzierżawia AdvertWay powierzchnię reklamową Serwisu Wydawcy, w zamian za zapłatę wynagrodzenia, na zasadach opisanych w § 5
 2. AdvertWay wykorzystuje wydzierżawioną powierzchnię reklamową w Witrynie Wydawcy poprzez emisję reklam oraz standardowej captchy antyspamowej.
 3. AdvertWay może zawiesić konto wydawcy i świadczenie mu usług lub zmienić ich zakres po wcześniejszym powiadomieniu mailowym oraz w przypadku naruszenia regulaminu.

§ 4. Rozpoczęcie współpracy

 1. W celu przystąpienia do systemu AdvertWay należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej AdvertWay.pl oraz zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 2. Wykonanie powyższych czynności przez Wydawcą stanowi złożenie AdvertWay oferty zawarcia umowy.
 3. AdvertWay wysyła na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wiadomość zawierającą link aktywacyjny do systemu AdvertWay. Potwierdzenie aktywacji konta oznacza zawarcie Umowy. Za miejsce zawarcia umowy przyjmuje się każdorazowo Kraków a językiem umowy jest język polski.
 4. Z chwilą aktywacji Wydawca otrzymuje dostęp do Panelu Wydawcy w Systemie AdvertWay.
 5. Wydawca jest zobowiązany do zgłoszenia oraz zdefiniowania swojej Witryny na stronie AdvertWay.pl wybierając w Panelu Wydawcy odpowiednią kategorię tematyczną oraz wypełniając wszystkie obowiązkowe pola.
 6. Każdorazowe logowanie się do Panelu Wydawcy oznacza akceptację zmian Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień § 8
 7. AdvertWay w ciągu 7 dni od rejestracji może poprosić o dodatkowe dokumenty (NIP, REGON, zaświadczenia) potwierdzające informacje dotyczące Wydawcy bądź odmówić współpracy poprzez usunięcie/zawieszenie konta.

§ 5 Rozliczenia

 1. Kwoty należnego wynagrodzenia ze kampanie reklamowe zrealizowane na Witrynach Wydawcy będą widoczne na bieżąco w Panelu Wydawcy na Advertway.pl. Po zakończeniu miesiąca w Panelu Wydawcy zostanie udostępniony raport za poprzedni miesiąc.
 2. Na podstawie udostępnionego raportu Wydawca wystawi SCOUT Sp. z o.o. fakturę VAT na sumę równą wartości podanej w raporcie. Do kwoty netto faktury zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących stawek. Faktura zostaje dostarczona w formie elektronicznej a oryginał pocztą.
 3. W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej przez Wydawcę, Wydawca wystawi SCOUT Sp. z o.o. rachunek na sumę równą wartości podanej w raporcie. Rachunek zostaje dostarczony w formie elektronicznej a oryginał pocztą. W momencie rejestracji w systemie AdvertWay Wydawca określa czy jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.
 4. Przed pierwszym zleceniem wypłaty, AdvertWay może poprosić Wydawcę o dostarczenie drogą elektroniczną bądź listową, kserokopii (skanów) dokumentów wymienionych poniżej. Wymagane jest aby poniższe dokumenty opatrzone zostały podpisem Wydawcy oraz datą dokonania podpisu z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
  1. Wydawca będący przedsiębiorcą:
   • odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (kopia),
   • decyzję o nadaniu numeru NIP (kopia),
   • decyzję o nadaniu numeru REGON (kopia),
   • oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT (oryginał),
  2. Wydawca będący osobą fizyczną:
   • skan lub kserokopia dowodu osobistego.
 5. Wydawcy muszą według obowiązujących przepisów samodzielnie dokonywać rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, należności wobec ZUS oraz innych wymaganych należności związanych z otrzymywaniem wynagrodzenia od AdvertWay. Zgodnie art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. Wydawca nie prowadzący działalności gospodarczej rozlicza się z US deklarując dochody z systemu reklamowego AdvertWay jako wynikające z najmu lub dzierżawy.
 6. Przelew należności wynikającej z otrzymanej i zaakceptowanej faktury VAT lub rachunku nastąpi na podany w panelu Wydawcy numer rachunku bankowego niezwłocznie po otrzymaniu przez AdvertWay.pl zapłaty za sprzedaż kampanii reklamowej objętych niniejszą umową, lecz nie później niż w terminie do 60 dni od przeprowadzenia kampanii. Wypłacone środki pomniejszają saldo konta Wydawcy w panelu.
 7. W przypadku Wydawców nie prowadzących działalności gospodarczej minimalna kwota zgromadzonych środków na koncie, uprawniająca do wypłaty to 200 zł.

§ 6 Wyłączenie odpowiedzialności.

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Reklam.
 2. AdvertWay odpowiada za dostarczenie reklam nie naruszających polskiego prawa, norm społecznych, obyczajowych, moralnych oraz których treści nie obrażają uczuć religijnych.
 3. Wydawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Witryn internetowych na których zamieszcza captche AdvertWay oraz za rzetelność prezentowanych na niej informacji.
 4. AdvertWay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockoutów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji, awarii serwera lub innych przejawów siły wyższej.
 5. AdvertWay przysługuje prawo obciążenia Wydawcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które AdvertWay poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Wydawcy.
 6. W przypadku drobniejszych naruszeń Regulaminu AdvertWay może zablokować konto Wydawcy i wezwać do zastosowania się do jego zapisów. Zablokowanie konta powoduje zaprzestanie naliczania wynagrodzenia, do czasu odblokowania konta, tj. do momentu, kiedy Wydawca zastosuje się do wezwania AdvertWay.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Wydawca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie AdvertWay oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji współpracy określonej przez Regulamin oraz w celach marketingowych, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). AdvertWay informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3, 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do korzystania z Systemu zgodnie z Regulaminem. Wydawca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Wydawcę będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)
 3. AdvertWay ma prawo do opublikowania nazwy, logo firmy i adresu Witryny internetowej Wydawcy na swojej liście referencyjnej, jeżeli Partner uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
 4. Wydawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od AdvertWay, na udostępniony przez niego adres e-mailowy, w trybie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.
 2. AdvertWay zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym AdvertWay nie ma obowiązku ustalania z Wydawcą zakresu oraz treści dokonywanych zmian. O zmianach Regulaminu Wydawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty wysłania e-maili informacyjnych.
 3. AdvertWay jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. AdvertWay dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 4. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu i współpracy w ramach współpracy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla AdvertWay.
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję